1. Preambulum

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) Róka Barbara Ágnes egyéni vállalkozó (székhely: 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.; nyilvántartási szám: 57493338; adószám: 59454353-1-43; elektronikus levelezési cím: hello@logo2go.hu) mint szolgáltató (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.logo2go.hu weboldalon (továbbiakban: „Weboldal”) elérhető és ahhoz kapcsolódó logótervezési szolgáltatások igénybevételének és az így létrejövő termék megvásárlásának, a rendelkezésre bocsátott szakmai anyagok letöltésének (továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”) és felhasználásának használati feltételeit tartalmazza.

1.2. A felhasználó (továbbiakban: „Felhasználó”) az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a www.logo2go.hu Weboldalon regisztrál.

1.3. Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”) az a Felhasználó, amely a www.logo2go.hu Weboldalon található regisztrációt követően leadja megrendelését, mellyel Szolgáltató Szolgáltatásának igénybevételét kezdeményezi, valamint Szolgáltató részére meghatározott szolgáltatási díjat átutalással megfizet.

1.4. Szolgáltatás igénybevétele csak abban az esetben lehetséges, ha a regisztráció során Felhasználó kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF-et, valamint minden kapcsolódó szabályzat, így különösen az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, azokkal kifejezetten egyetért.

1.5. Az ÁSZF letölthető az alábbi linkről: www.logo2go.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

1.6. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a www.logo2go.hu Weboldalon a regisztrálással Szolgáltató és Felhasználó között létrejövő jogviszonyra annak megszűnéséig, illetőleg esetleges jogvita esetén a jogvita jogerős lezárásáig és a kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséig.

1.7. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor módosítsa. A módosításról Szolgáltató Weboldalán megfelelő előzetes tájékoztatást nyújt.

1.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.9. Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bármely bíróság érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, a jelen szerződés fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét, és kikényszeríthetőségét nem befolyásolja. Felek kötelesek továbbá az érintett rendelkezést az eredeti szándékukhoz érdemben legközelebb álló, azt leginkább tükröző, jogszerű, érvényes, kikényszeríthető rendelkezéssel pótolni.

2. Adatkezelési szabályok

2.1. A Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit külön szabályzat tartalmazza, amely jelen ÁSZF részének tekintendő. Az Adatvédelmi Tájékoztató letölthető az alábbi linkről: www.logo2go.hu/adatvedelmi-tajekoztato

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. Szolgáltató Felhasználó számára a www.logo2go.hu Weboldalon keresztül logótervezési szolgáltatást nyújt, melynek keretében Felhasználó Szolgáltató által előzetesen egyedileg megtervezett logó felhasználásával szerkesztés útján saját logót készíthet és vásárolhat magának. Amennyiben Felhasználó nem kívánja Szolgáltató által a Webáruházban bemutatott logót szerkesztéssel formailag módosítani, lehetősége van a Szolgáltató által előzetesen egyedileg megtervezett logót formai változtatás nélkül megvásárolni. Ilyen esetben is módosítandó ugyanakkor az „Az Én Logóm” és a „Legjobb a világon” felirat a Felhasználó által kívántaknak megfelelően.

3.2. Szolgáltató a saját logó készítése és megvásárlása esetén térítés ellenében az alábbi csomagot bocsátja Megrendelő rendelkezésére (a példában az „aa_logo0001_1” cikkszámú logót vásárolta meg Megrendelő), amelyhez Megrendelő a felhasználói fiókba postázott aa_logo0001-1.zip-et letöltve és kibontva fér hozzá:

 1. logo.jpg – Megrendelő által megszerkesztett logó képi állománya;
 2. logo.pdf – Megrendelő által megszerkesztett logó vektoros állománya;
 3. logo.png – Megrendelő által megszerkesztett logó képi állománya;
 4. logo.svg – Megrendelő által megszerkesztett logó vektoros állománya;
 5. betutipusok.txt – információ a logószerkesztés során használt, ingyenes Google fontokról
 6. aa_logo0001 cikkszámú, eredeti logó 4-féle színverziójának svg (vektoros) állományai (4 file) a Weboldalon található elnevezéssel és színmeghatározással;
 7. logo2go-felhasznalasi-jogok.pdf – a megvásárolt logó felhasználásának feltételei;
 8. mit_tartalmaz_alogocsomagod_2018.pdf – leírás arról, hogy a megvásárolt logócsomagban található fájlok mire és hogyan használhatóak.

3.3. A webáruházban csak online lehet vásárolni, azonban a Weboldalon lehetőség van árajánlatot kérni egyedi logótervezésre. Az egyedi logótervezés ugyanakkor nem a webáruház keretein belül történik, így arra a jelen ÁSZF tárgyi hatálya nem terjed ki. Az egyedi logótervezés kapcsán a felek külön megállapodása irányadó.

3.4. A logo2go logótervezési szolgáltatás egyszeri szolgáltatás, amely a felek általi teljesítéssel (vö: 7.1. pont) befejezettnek minősül. Amennyiben Felhasználó később újabb logo2go szolgáltatást kíván igénybe venni, azt a jelen szabályzatban rögzített módon újfent meg kell rendelnie.

3.5. Szolgáltató a Weboldalon regisztráció ellenében ingyenesen letölthető szakmai segédleteket is rendelkezésre bocsát. Ezen információs anyagokkal, tanulmányokkal Szolgáltató segítséget kíván nyújtani Felhasználó üzleti céljainak elérése érdekében a számára legmegfelelőbb logó és arculat kialakításához. Az anyagok a logótervezés, a grafikai tervezés és a tipográfia témakörét ölelik fel. A szakmai segédletek Szolgáltató saját szellemi termékei, saját szakmai és iparági tapasztalatain nyugszanak, az ő álláspontját tükrözik. Szolgáltató ugyanakkor nem vállal felelősséget a segédletek szakmai tartalma tekintetében, azok felhasználása Felhasználó saját felelősségére történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy tekintettel erre, illetőleg arra a tényre, hogy ezen szellemi termékeket Szolgáltató ingyenesen bocsátja rendelkezésre, azok tekintetében, illetve azokkal kapcsolatban sem Szolgáltató, sem harmadik személyek felé nem él panasszal, nem érvényesít semmilyen igényt, a Szolgáltatóra, mint szerzőre negatívan semmilyen fórumon nem nyilatkozik. Felhasználó nem használhatja a szakmai segédleteket visszaélésszerűen.

4. Regisztráció menete

4.1. A Weboldal által nyújtott Szolgáltatások elérhetőek mindazok számára, akik a Weboldalon regisztrálnak. A látogató regisztráció nélkül a logókategóriákat, a megvásárolható – vízjellel ellátott – logókat és azok színverzióit bemutató termékoldalakat, a szakmai segédletek rövid leírását, a blogot és az eladott logókat láthatja, illetve szerkesztheti bármelyik logót az online logószerkesztő felületen. A vásárláshoz és a szakmai segédletek letöltéséhez regisztráció szükséges.

4.2. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazottja által képviselt gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A regisztrációval Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti és elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel, illetőleg jogképességgel rendelkezik.

4.3. Kiskorúak jognyilatkozatának megtételéhez törvényes képviselőjük hozzájárulása szükséges, melynek meglétéért Felhasználó, illetőleg törvényes képviselője felel kizárólagosan és a Weboldalon történő regisztrációval Felhasználók kifejezetten nyilatkoznak, hogy a szükséges hozzájárulás rendelkezésre áll.

4.4. A regisztráció a regisztrációs ív kitöltésével indul, melyre lehetőség van a kezdőoldalon és a megrendelés leadását megelőzően, illetve az ingyenes szakmai segédletek letöltése előtt is. A regisztráció első szakasza nem zárul le mindaddig, amíg a leendő Felhasználó ki nem tölti hiánytalanul és megfelelően a kötelező mezőket. A regisztrációhoz e-mail cím megadása kötelező. A megadott e-mail címre megküldött rendszerüzenetben található verifikációs link segítségével élesíthető a regisztráció, ennek segítségével lehet csak belépni a felhasználói fiókba. Ezt követően adható meg jelszó a későbbi belépésekhez. A regisztráció, így Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződés a megadott e-mail címre érkező rendszerüzenetben található verifikációs linkre való kattintással jön létre. Szabályos regisztrációt követően a Weboldalon is jelezzük a regisztráció sikerességét.

4.5. A megadott e-mail cím, valamint Felhasználó által készített saját logó nem tartalmazhat trágár, obszcén, jogsértő, vagy egyebekben sértő, bántó kifejezést. Amennyiben Felhasználó jelen kötelezettségét megszegi, Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználói fiókot előzetes figyelmeztetés nélkül, az ok megjelölése mellett – a 4.11. pontban foglaltakkal összhangban – inaktiválja vagy törölje, illetőleg a sérelmes logó teljesítését megtagadhatja.

4.6. A megadott jelszónak nincs kötelezően betartandó követelménye, de a Felhasználónak a saját fiókja védelme érdekében kifejezetten ajánlott a rendszer által javasolt kritériumok figyelembevétele: legalább 12 karakter hosszúságú jelszó generálása, amely egyaránt tartalmaz kisbetűt, nagybetűt, számot és írásjelet is. A jelszó megváltoztatása a Fiókom menüpontban lehetséges. Jelszóemlékeztető a Weboldalon nem elérhető. Elfelejtett jelszó esetén az e-mail cím megadásával, a megadott e-mail címre kiküldött jelszó visszaállítása linkre kattintva adhatja meg a Felhasználó az új jelszavát.

4.7. A sikeres regisztrációval a 4.4. pont szerint elektronikus úton megkötött, a Weboldal használatára vonatkozó szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ezért Szolgáltató azt nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

4.8. Felhasználói fiók és az ahhoz tartozó jelszó titkosságának megőrzése Felhasználót terheli, az kizárólag az ő kötelezettsége. Felhasználó kifejezett felelősséget vállal minden, a fiókjával összefüggésben, illetőleg azon keresztül végzett valamennyi tevékenységért. Felhasználó köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a fiókjába történő bármilyen jogosulatlan behatolásról, felhasználásról, vagy biztonságot sértő egyéb cselekedetről.

4.9. Szolgáltató mindent megtesz a felhasználói fiókok biztonsága érdekében, ugyanakkor nem felel a Megrendelő fiókjához való esetleges illetéktelen hozzáférés kapcsán.

4.10. Megrendelés esetén helytelenül megadott adatok – beleértve a számlázási adatok – javítását Megrendelő kérheti a hello@logo2go.hu e-mail címre küldött levél útján, a módosítás azonban nem érintheti az e-mail címet. Egyebekben a Felhasználó az adatait a megrendelés leadása előtt tudja megadni, illetve módosítani.

4.11. Felhasználó kötelezettséget vállal arra és büntetőjogi felelőssége tudatában kifejezetten kijelenti, hogy az általa megadott adatok, információk valósak, helyesek, pontosak, megbízhatóak és Szolgáltató, vagy harmadik személy jogát, jogos érdekét nem sértik. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Felhasználó által megadott adatok, illetőleg az általa készített saját logó nem, vagy részben nem valós, vagy egyéb módon jogellenes, vagy ÁSZF-be ütköző elemeket is tartalmaz, jogosult Felhasználó fiókját – a jogsértés orvoslásáig – inaktiválni, illetőleg, amennyiben az adott jogsértés nem orvosolható, törölni. Szolgáltató kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik és egyoldalúan jogosult meghatározni, hogy mely felhasználói magatartást tekint jogellenesnek és hogy egy adott jogsértés esetén milyen időtartamú inaktiválással, vagy törléssel él.

4.12. Inaktiválás megszüntetése, azaz a fiók újbóli szolgáltatói élesítése után a fiók felhasználói tartalma újra hozzáférhető Felhasználó számára. A Felhasználói fiók törlése esetén a fiókhoz tartozó valamennyi tartalom, beleértve a profiladatokat és a megvásárolt logócsomagokat, automatikusan törlésre kerülnek. A törölt fiók tartalmát utólag visszaállítani nem lehet.

4.13. Felhasználó felhasználói fiókját bármikor megszüntetheti, törölheti a jelszócsere oldalról elérhető gombbal, a törlést követően azonban újbóli visszaállításra nincs lehetőség, Felhasználó csupán új regisztrációt kezdeményezhet. A regisztráció megszűnik a fiók Szolgáltató vagy Felhasználó által történő törlésével vagy a Weboldal megszűnésével.

5. Megrendelés folyamata

5.1. A logóvásárlás első lépéseként elsősorban a Weboldalon található „LOGÓKATEGÓRIÁK” menüpontból választható ki a szerkeszteni kívánt logószimbólum. A szimbólumok szolgáltatási- és termékkör szerint vannak elrendezve. Az egyes kategóriák és ábrák között szabadon lehet böngészni, a kiválasztott logóra kattintva az négyféle színösszeállításban jelenik meg.

5.2. A „SZERKESZTEM A LOGÓT” gombra kattintva szerkeszthető a kiválasztott színverziójú logó, ahol lehetőség van az „Az Én Logóm” és a „legjobb a világon” szöveg helyett az adott vállalkozás, termék, vagy esemény nevének beírására, a szöveg és a kép elrendezésére, a szöveg betűtípusának, betűstílusának, méretének és színének megváltoztatására. Felhasználó által szerkesztett logó a szerkesztési idő tartama alatt a termékoldalon továbbra is elérhető, amennyiben más Felhasználó is ugyanazt a logót kívánja szerkeszteni, erre lehetősége van. Amennyiben Felhasználó a kosárba helyezés után megrendeli az általa szerkesztett logót, akkor az már más számára nem elérhető.

5.3. A kiválasztott logót a szerkesztőfelületen történt testre szabás után lehet kosárba tenni a „KÉSZ! KOSÁRBA RAKOM” gomb segítségével. Több logót is ki lehet választani és szerkeszteni, illetve kosárba helyezni, és a kosárból törölni is lehet. Ha Felhasználó kosárba helyezés nélkül visszalép a logókategóriák közé, vagy a kosárba helyezés után, regisztráció vagy bejelentkezés nélkül bezárja a Weboldalt, az addig megszerkesztett logó elveszik. A kosárban a termékek a Felhasználó által szerkesztett logó képével jelennek meg. Amennyiben egy szerkesztett logó kosárba kerül, az a továbbiakban már nem szerkeszthető, kizárólag a kosárból való törléssel és a szerkesztés újbóli megkezdésével végezhető rajta módosítás.

5.4. A megrendelés leadásához regisztráció szükséges (v.ö.: 4.4.). A Kosaram oldalon ellenőrizhető a megrendelni kívánt logó és az itt található „IRÁNY A PÉNZTÁR” gombra kattintva jelenik meg a bejelentkezési felület, illetve itt is van lehetőség a regisztrációra, ha az korábban még nem történt meg.

5.5. A kosárban lévő termékek a szerkesztés ideje alatt más Felhasználó számára is láthatóak és szerkeszthetőek (v.ö.: 5.2.). Megrendelő a termékeket a kosárban legfeljebb 24 óráig tárolhatja, ezután automatikusan törlésre kerülnek a kosárból és továbbra is bárki számára elérhetőek, amennyiben Megrendelő a rendelkezésre álló 24 órában nem vásárolja meg őket. A Weboldalról való kijelentkezéskor a kosár tartalma nem veszik el. A Weboldalra történő bejelentkezést követően egy napos felhasználói inaktivitás esetén automatikus kijelentkezés történik.

5.6. A vásárlás következő lépéseként a „KOSARAM” megtekintése során Felhasználó láthatja a kiválasztott, megszerkesztett logó(ka)t. A nemkívánatos termékeket a „Törlés” gomb segítségével lehet eltávolítani a kosárból. A kosár tartalmának elfogadása esetén az „IRÁNY A PÉNZTÁR” gombra kattintva juthat el Felhasználó a Szolgáltatás megrendeléséig. Megrendelő tetszőleges számú logót vásárolhat.

5.7. A „RENDELÉS ADATOK” oldalon meg kell adni a fizetési és számlázási adatokat, melyek a vezeték- és keresztnév, a cégnév, az irányítószám, a város, a közterület, a házszám és az ország, illetve a telefonszám. A „TOVÁBB A RENDELÉS ÁTTEKINTÉSÉHEZ” gombra kattintva az „ÁTTEKINTÉS” oldalon ellenőrizhetőek, illetve módosíthatóak a fizetési és számlázási adatok, valamint el kell fogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót.

5.8. Ezt követően adható le a Szolgáltatásra vonatkozó megrendelés, melyről néhány percen belül automatikus visszaigazoló e-mailt kap Megrendelő Szolgáltatótól, ezen kívül a Weboldalon láthatóvá válnak a rendelés részletei, illetve lehetőség van visszalépni újabb vásárláshoz. A felületen látható egy tájékoztató is a megrendelés kifizetésének módjáról.

5.9. A megrendelés-visszaigazoló e-mail tartalmazza a számlázási adatokat, a rendelés számát, a megrendelt logó(k) nevét és cikkszámát, mennyiségét, egységárát, a vásárlás fizetendő végösszegét, valamint az átutaláshoz szükséges adatokat.

5.10. Az automatikus visszaigazoló e-mail Megrendelőhöz történő megérkezésével jön létre a felek között az egyedi, elektronikus úton megkötött szolgáltatási szerződés logótervezésre. Az egyedi szolgáltatási szerződés révén Szolgáltató az egyedileg tervezett logót biztosítani, Megrendelő pedig a kapcsolódó ellenértéket megfizetni köteles. Az egyedi szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek (ide nem értve a felhasználási szerződés elemeit, összhangban a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel), ezért Szolgáltató azt nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.11. Amennyiben az 5.9. pontban rögzített visszaigazolás Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított legfeljebb 2 munkanapon belül nem érkezik meg, az egyedi szolgáltatási szerződés létre nem jöttnek minősül és Megrendelő mentesül a fizetési kötelezettsége alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető Szolgáltatóhoz, illetve Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben külön megállapodnak.

6. Szolgáltatási díj megfizetése

6.1. Megrendelő a Szolgáltatásért egyszeri alkalommal, a Weboldalon termékenként egyedileg feltüntetett szolgáltatási díjat fizet Szolgáltatónak. A szolgáltatási díj a 9. pontban ismertetett felhasználási jogokra vonatkozó jogdíjat tartalmazza, arra tekintettel került az egyes logóknál megállapításra. A Weboldalon feltüntetett árak logónként eltérőek lehetnek, azonban a Megrendelő általi szerkesztés nem befolyásolja az árat. Amennyiben a megrendelést visszaigazoló e-mail mégis más árat tartalmazna, akkor az e-mailben feltüntetett ár válik irányadóvá. A feltüntetett szolgáltatási díjak nem tartalmaznak ÁFÁ-t, az nem kerül felszámításra. Róka Barbara Ágnes egyéni vállalkozó – mint Szolgáltató – alanyi adómentes vállalkozásként teljesíti szolgáltatásait.

6.2. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az előzetesen feltüntetett árakhoz képest egyedi akciókat indítson. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztat a kedvezményekről, melyekről online hirdetésekben, a www.facebook.com/logo2go.hu közösségi oldalon, illetve a webáruház felületén lehet értesülni. Az akció időtartama minden esetben egyedileg meghatározott.

6.3. Szolgáltató az árváltoztatás jogát kifejezetten fenntartja azzal, hogy arról mindenkor előzetesen megfelelő tájékoztatást nyújt Weboldalán. Az esetleges árváltoztatás nem érinti az árváltoztatás hatályba lépésekor jelen ÁSZF szerint már megrendeltnek minősült szolgáltatások kapcsán létrejött, illetőleg létrejövő jogviszonyokat.

6.4. Megrendelő valamennyi Szolgáltatás esetén előre fizetéssel teljesíti Szolgáltató felé a megrendelés visszaigazolásával keletkező fizetési kötelezettségét a szolgáltatási díj Szolgáltató pénzforgalmi számlájára történő átutalásával, vagy online bankkártyás fizetéssel a megrendeléstől számított három munkanapon belül. Megrendelő kizárólag banki átutalással vagy online bankkártyás fizetéssel teljesítheti szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét. A Szolgáltató pénzforgalmi intézete a CIB Bank, bankszámlaszáma: (folyamatban). Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges a megrendelés számának feltüntetése, amelyről a Megrendelő a visszaigazoló e-mailben értesül (ld. 5.9.). Online kártyás fizetés MasterCard vagy Visa bankkártyával lehetséges, a bankkártyás fizetésről bővebb tájékoztatás itt található: www.logo2go.hu/tajekoztato-bankkartyas-fizeteshez

6.5. Szolgáltatás megrendelése esetén az egyedi szolgáltatási szerződés nem jön létre, ha a Megrendelő határidőben nem (vagy bármely okból hibásan) teljesíti fizetési kötelezettségét. Ilyen esetben a Szolgáltató a határidő lejártát követően haladéktalanul megerősítést kérő e-mailt küld Megrendelőnek. Amennyiben a megerősítést kérő e-mail kiküldésétől számított 1 munkanapon belül Megrendelő nem teljesíti szabályszerűen fizetési kötelezettségét, a Szolgáltatás nem minősül megrendeltnek, Szolgáltató mentesül a teljesítési kötelezettség alól és az adott logó újra bárki által hozzáférhetővé válik a Weboldalon, azaz visszakerül a megvásárolható logók közé.

6.6. Szolgáltató minden esetben a szolgáltatási díj bankszámlára történő beérkezését követő 1 munkanapon belül, a díj beérkezésére vonatkozó szolgáltatói visszaigazolás után kezdi meg a Szolgáltatás teljesítését a lenti 7.1. pontban elmondottak szerint.

6.7. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató a szolgáltatási díj pénzforgalmi számlájára történő beérkezése után elektronikus számlát állít ki Megrendelő részére, melyet a fizetés teljesítését követően, az általa használt számlázórendszer útján haladéktalanul megküld Megrendelőnek.

6.8. Ha Megrendelő fizetést teljesített, ám Szolgáltató részéről visszaigazolás nem érkezett, illetve egyéb, fizetéssel kapcsolatos probléma esetén Megrendelő Szolgáltatót az alábbi e-mail címen tudja értesíteni: hello@logo2go.hu. Amennyiben Megrendelő korábban fizetést teljesített, – az értesítés mellékleteként – köteles megküldeni a teljesített banki átutalást igazoló dokumentumot.

6.9. Megrendelő kizárólagos felelőssége a megrendelés során megadott adatok, illetve az utaláshoz szükséges adatok pontos megadása, illetőleg alkalmazása. Ebből következően, amennyiben Megrendelő bármely okból nem Szolgáltató megnevezett bankszámlaszámára utalja a szolgáltatási díjat, illetőleg nem az adott termék árának megfelelő összeget utal, Szolgáltató nem köteles teljesíteni.

6.10. A rendelésszám feltüntetésének hiánya vagy helytelen feltüntetése, amennyiben nem azonosítható be a Megrendelő által leadott megrendelés, úgy kezelendő, mintha a teljesítés nem történt volna meg és Szolgáltató értesítést küld Megrendelőnek rendelésének azonosítására. A panaszkezelés kapcsán továbbá lásd a 12.1. pont.

7. Teljesítés folyamata

7.1. A teljesítés legkésőbb a szolgáltatási díj Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követő munkanapon megkezdődik és haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül Szolgáltató megküldi a megrendelt logócsomagot. A Szolgáltató által küldött fizetést visszaigazoló e-mail tartalmazza a letöltés helyét jelölő linket, illetve a Weboldalon a „FIÓKOM/RENDELÉSEIM” menüpontban a „Fizetésre vár” státusz megszűnik, a megrendelés állapota „Teljesítve” jelölést kap és letölthetővé válik a logócsomag.

7.2. A megvásárolt logócsomag, mint digitális tartalom megküldése, illetőleg átvétele a Webáruházba történő bejelentkezés után a „FIÓKOM/RENDELÉSEIM” menüpontban letöltés útján érhető el. Ezen az oldalon található a „RENDELÉSEK“ összesítése, ahol az „aa_logo0001_1.zip“-re kattintva tölthető le a logócsomag. A felhasználói fiók érvényességi ideje alatt kizárólag Megrendelő töltheti le az általa szerkesztett logócsomagot, ez idő alatt azonban korlátlan számú alkalommal teheti ezt meg.

7.3. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelt logót a webáruház automatikusan generálja, arra Szolgáltatónak manuális ráhatása nincsen, így a hibás teljesítés fogalmilag kizárt, az a dolog természetével összeegyeztethetetlen. Abban az esetben, ha Megrendelő állítása szerint mégsem az általa szerkesztett és a rendelés során visszaigazolt logót kapja meg, Megrendelő köteles bizonyítani a hibás teljesítés tényét a jelen ÁSZF 12. pontjában kifejtett panaszkezelésre vonatkozó szabályok betartásával. Megrendelő kifejezetten kizárja felelősségét a termék esztétikai megjelenése miatt.

7.4. A szerkesztett és megvásárolt logó a Szolgáltatói teljesítést (v.ö.: 7.1.) követően minden esetben átkerül a Weboldalon található „ELADOTT LOGÓK” menüpontba, kivéve, ha azt a Megrendelő Szolgáltatónak küldött e-mailben kifejezetten megtiltja. Ilyen esetben az „ELADOTT LOGÓK” menüpontba az eredeti (szerkesztetlen) vízjeles logó képe kerül fel. A logó egyik esetben sem hozzáférhető a továbbiakban más Felhasználó számára.

7.5. A logók további feldolgozásához és a jelen ÁSZF-ben rögzített felhasználási jogokkal összhangban álló szerkesztéséhez szükséges a megvásárolt logócsomagban található, „betutipusok.txt” nevű fájlban megjelölt betűtípusok telepítése. A Google fontok a www.google.com/fonts oldalon elérhetőek, azok esetleges hozzáférhetetlenné válása, megváltoztatása, átdolgozása, illetve használata során felmerülő technikai probléma megoldása Szolgáltató érdekkörén kívül esik, azok tekintetében Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

7.6. Vis major klauzula

7.6.1. Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, előre nem látható, rendkívüli elháríthatatlan külső ok és a szerződéses teljesítést befolyásolja, a szerződés szempontjából vis majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk stb.).

7.6.2. Vis major előfordulása esetén a feleknek haladéktalanul írásban értesíteniük kell egymást. Ezen értesítésben meg kell nevezni a vis major pontos okát, valamint a szerződés/egyedi megrendelés teljesítésére vonatkozó várható hatását. Szolgáltató által vállalt teljesítési határidő vis major bekövetkezésétől annak megszűnéséig terjedő időtartammal automatikusan meghosszabbodik. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt a Szolgáltatás teljesítését akadályozó vagy gátló körülmény bekövetkezéséről és – amennyiben erről tudomása van vagy tudomást szerez – megszűnésének várható időpontjáról. Szolgáltató tájékoztatja továbbá Megrendelőt a teljesítési határidő módosulásának mértékéről.

7.6.3. Amennyiben a vis major 1 hónapnál hosszabb idővel késleltetné Megrendelő teljesítését, feleknek tárgyalásos úton rögzíteniük kell a szükséges módosításokat. Amennyiben ezen tárgyalások a megkezdésüket követő két héten belül nem vezetnek eredményre, bármely félnek jogában áll a vis majorral érintett egyedi megbízást azonnali hatállyal felmondani.

8. Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján nem gyakorolható elállási jog olyan előre gyártott termék esetén, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató szolgáltatása után elkészült logótermékek ilyenek, így Megrendelőt a hivatkozott jogszabályban rögzített elállási jog nem illeti meg.

9. Szerzői jogi rendelkezések és használati feltételek

9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Weboldalát bármikor módosítsa vagy átdolgozza.

9.2. A Weboldalon található valamennyi logó egyedileg tervezett, minden információ (termékleírás, tájékoztató szöveg, kép, grafika), illetve az oldal grafikai és technikai szerkezete és megjelenített kinézete, továbbá a szolgáltatás részeként alkotott tartalom Róka Barbara Ágnes egyéni vállalkozó kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amelyek a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esnek. Ezek felhasználása, feldolgozása, másolása, átdolgozása, terjesztése, tárolása a jogtulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely azonnali jogi következményeket von maga után, ide nem értve a jelen 9. pontban rögzített megrendelői felhasználási jogot.

9.3. A logócsomag megvásárlásával Megrendelő kizárólagos, területi és időbeli korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez, mellyel felhasználhatja a terméket weboldalakon, szoftverekben, alkalmazásokon, mobileszközökön, nyomtatott és digitális médiában (magazinok, újságok, könyvek, kártyák, címkék, CD, DVD, filmek, televízió, videó, e-mail stb.), reklám- és promóciós termékeken, termékbemutatókon és nyilvános rendezvényeken, multimédiában és bármely más területen (privát vagy nyilvános helyeken). A felhasználás során Megrendelő Szolgáltató nevének feltüntetésére nem köteles.

9.4. A logó megvásárlásával megszerzett felhasználási jog át nem ruházható, át nem engedhető vagy bármely módon tovább nem adható, nem értékesíthető, a megszerzett felhasználási jog kizárólag a logó korlátlan számú alkalommal, bármely médiában a 9.3. pontban felsorolt kereskedelmi és személyes célokra történő felhasználására vonatkozik.

9.5. A megvásárolt logót a felhasználási jogot szerzett Megrendelő nem dolgozhatja át, kizárólag a korábban általa választott szimbólum színeit módosíthatja.

9.6. Felhasználó (illetőleg a Weboldal látogatója) nem hozhatja nyilvánosságra és nem terjesztheti a www.logo2go.hu oldal tartalmát a tulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. A Weboldalon található tartalom – különös tekintettel a szerkesztőfelületre és a logókra, illetve azok módosított változataira – nem tölthető le és nem gyűjthető online vagy offline adatbázisban, illetve file-okban, ide nem értve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a Megrendelő megvásárolt.

9.7. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatás teljesítése során felhasznált szellemi alkotások harmadik személy szerzői jogi védelme alá nem esnek, illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozná vagy kizárná. Amennyiben harmadik személy ennek ellenére ilyen jogcímen igényt támasztana, úgy ennek minden következményét Szolgáltató viseli.

9.8. Szolgáltató nem vállal felelősséget Megrendelő által Szolgáltató részére a logó egyediesítése, szerkesztése során továbbított, illetve rendelkezésre bocsátott tartalom szerzői jogi jogállásáért, azokat automatikusan jogszerűen felhasználhatónak tekinti. Megrendelő köteles minden kapcsolódó, harmadik személyektől származó esetleges igényérvényesítés esetén Szolgáltatót megfelelően mentesíteni, és haladéktalanul intézkedni a felmerült igény kezeléséről. Szolgáltató jogosult tevékenységét haladéktalanul felfüggeszteni, amennyiben harmadik személy bármely kapcsolódó igényérvényesítést kezdeményez.

9.9. A Szjt. 45. § (3) bekezdése szerint jelen ÁSZF tartalmát képező felhasználási szerződés írásbelinek minősül, tekintettel arra, hogy az egyes logók esetében a nyilvánossághoz közvetítést maga a szerző (a Szolgáltató) gyakorolja, és a műre a szerző elektronikus úton kötött és rögzített szerződéssel enged további felhasználást.

10. Felelősségkorlátozás

10.1. A Weboldalon elérhető szolgáltatások kizárólag a jelen ÁSZF, illetve a magyar jogszabályok betartásával vehetők igénybe, használhatóak.

10.2. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

10.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldal folyamatos, hibamentes működtetéséért és hozzáféréséért, annak teljességéért, vagy az adott célra való alkalmasságáért, esetleges bármely okból történő adatvesztésért. Szolgáltató továbbá kizárja a felelősséget a rajta kívül álló okból keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ilyennek minősül különösen bármilyen technikai leállás, hálózati hiba, vagy kimaradás, vagy a Weboldal használatával elérhetővé váló, vagy elhelyezett káros tartalmak, így vírusok, férgek, makrók okozta károk, vagy hacker tevékenységek. A Weboldal, továbbá az ott elérhető információk, tartalmak, azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a Weboldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és veszteségekért való felelősséget Szolgáltató kifejezetten kizárja.

10.4. Szolgáltató nem felel a Felhasználó számítástechnikai eszközeiben, hálózataiban fellépő esetleges hibák és azok következményei tekintetében.

10.5. Szolgáltató szolgáltatását Felhasználó érdekében végzi, azonban nem terheli felelősség a szolgáltatás eredményességéért, eredményfelelőssége nincs.

10.6. Az egyes, a Weboldal segítségével igénybe vett, vagy teljesített szolgáltatások kapcsán felmerülő adó-, járulék- vagy bármely közteherfizetési kötelezettség kizárólag Felhasználó felelőssége és kötelezettsége.

10.7. Felhasználói fiók és az ahhoz tartozó jelszó titkosságának megőrzése Felhasználót terheli. Felhasználó felelősséget vállal minden, a fiókjával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Szolgáltatót nem terheli felelősség Felhasználó jelszavának, továbbá fiókjának illetéktelen használatából eredő károkért, ugyanakkor Felhasználó köteles megtéríteni harmadik személynek, illetve Szolgáltatónak az okozott kárt.

10.8. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetetten a Felhasználók által feltöltött adatok valóságtartalmáért, helyességéért, teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, illetőleg ehhez kapcsolódóan bármely jogkövetkezményért. Felhasználó kifejezetten felelősséget vállal, helytáll és megtérít minden olyan kárt, hátrányt és költséget, amely Szolgáltatót, vagy harmadik személyt Felhasználó jogellenes magatartásából következően, vagy azzal összefüggésben ér. Szolgáltató a Felhasználó jogellenes, visszaélésszerű magatartásáért, illetőleg annak bárminemű jogkövetkezményeiért felelősségét teljeskörűen kizárja.

10.9. Az ÁSZF-be, illetve jogszabályba ütköző magatartás miatt bekövetkező felhasználói fiók, illetőleg felhasználói tartalom Szolgáltató általi törléséből eredő kárért Szolgáltató felelősségét kizárja, azért nem felel. Felhasználó Szolgáltató ellen a törlésből eredő kárért megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles Szolgáltató felmerült kárát megtéríteni.

10.10. Felhasználó kijelenti, hogy Szolgáltató által megkívánt, illetőleg elvárható minden intézkedést megtesz Szolgáltató jó hírnevének megőrzése érdekében.

10.11. Felhasználó magatartásával összefüggésben elkövetett jogsértésért Felhasználó felelőssége, helytállási és megtérítési kötelezettsége felhasználói fiókjának megszűnését követően is fennáll.

11. Általános Szerződési feltételek megszűnése

11.1. A Felhasználói fiók törlésével a felhasználói fiókba mentett adatok törlődnek, és a jelen ÁSZF azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. Felhasználó magatartásával összefüggésben elkövetett jogsértések esetén Szolgáltató szerverén a felhasználói fiók törlésétől függetlenül tárolt felhasználói adatok, a rendelések és a fióktevékenységek az Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban jogszerűen felhasználhatók.

11.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás egészét megszüntesse, a Szerződés automatikus megszűnésének következményével.

12. Panaszkezelés

12.1. Szolgáltató bármely Felhasználói megkeresést, panaszt az alábbi címeken fogad: e-mail útján: hello@logo2go.hu, illetve postai úton: Róka Barbara Ágnes egyéni vállalkozó, 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9.

12.2. A panaszokat Szolgáltató írásban haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül indokolással ellátva megválaszolja.

12.3. Jelen ÁSZF-fel a felek a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatban felmerülő bármely jogvitát békés úton próbálnak meg rendezni. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a fogyasztónak minősülő felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek, mint vitarendező fórumok igénybevételének lehetőségére. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefon: 06-1-488-2131, fax: 06-1-488-2186, email: bekelteto.testulet@bkik.hu

12.4. Amennyiben a panaszkezelés nem jár Felhasználó számára kielégítő eredménnyel, a további szervek eljárását veheti igénybe: Felhasználó a szolgáltatást érintő fogyasztói panasszal kapcsolatban a Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárását is igénybe veheti. Elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos panaszok esetében a Felhasználó az NMHH eljárását kezdeményezheti.

Legfontosabb jogszabályok:

 • 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről